ΕΕ: Επίπεδο ζωής μεταξύ των χωρών της Β. και της Ν. Ευρώπης / EU: Standard of living between N and S. European countries

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου κατά το σχολικό έτος 2017-2018, σε συνεργασία με τον καθηγητή Οικονομικών κ. Κων/νο Καμάρα και τους καθηγητές EPAS Θεόδ. Τομαρά, Λίντα Αλεξοπούλου και Νάντια Μαραζιώτη ερεύνησαν για το πρόγραμμα EPAS («Οι νέοι ψηφίζουν … Ευρώπη») τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μεταφράστηκαν και στα αγγλικά σε συνεργασία με την καθηγήτρια των Αγγλικών κ. Χριστίνα Ζαχαροπούλου και, αφού μετατράπηκε σε powerpoint, παρουσιάστηκε στους μαθητές του Λυκείου σε ειδική εκδήλωση.

The students of A’ and B’ class of the Lyceium of Panou Schools during the school year 2017-2018, in collaboration with Professor of Economics Konstantinos Kamaras and the professors EPAS Theodoros Tomaras, Linda Alexopoulou and Nadia Maraziotis investigated the differences in living standards between the countries in EU for the EPAS program (“The Young people vote .. Europe”). The results of their research were translated into English in collaboration with the English teacher Christina Zacharopoulou and, after being transformed into powerpoint, was presented to the students of the Lyceum at a special event.